Sunday, 12 May 2019

Year 4 Spellings 13.5.19A
B
C
recognisable
recognisable
recognisable
synonym
crystal
story
mystery
mystery
easy
cylinder
myth
baby
antonym
defy
body
dynamic
python
money
hygiene
hyena
penny
paralyse
rhythm
sunny
typhoon
tyrant
study
psychology
hyphen
heavy
typewriter
typing
ready
subheading
subheading
subheading
quarter
quarter
quarter
chronological
chronological
chronological
tense
tense
tense
biography
biography
biography
audience
audience
audience
notable
notable
notable
authority
authority
authority
injustice
injustice
injustice
legacy
legacy
legacy

No comments:

Post a Comment